Školská jedáleň

 

Školská jedáleň pri MŠ

 

Číslo účtu ŠJ :      SK7502000000350006035132

 

v zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy

v hlavnou náplňou je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu

stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle zákona 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, ako i zmysle  medzinárodne platných  predpisov HACCP a podľa MSN pre školské stravovanie

v vhodnou skladbou jedálneho lístka je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé  vekové kategórie

v k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové šaláty, oblohy

v obed je doplnený vhodným nápojom

v pre spestrenie závislosti od finančnej normy sú zaraďované jogurty a ovocie

Odhlasovanie:

v odhlasovať obed je možné deň vopred alebo ráno do 7,30 hod

v v prvý deň neodhlásenia je možné obed odniesť vo svojom obedári, za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje

v odhlásiť môžete osobne alebo  na  t.č 031/7802700

Výška poplatkov:

Desiata:                   0,30 €

Obed:                      0,72 €

Olovrant:               0,25 €

Režijné náklady:  0,20 €

 Spolu:                     1,47 €

Formy platenia stravného:

v  poštovou poukážkou – vydanou vždy 1. V mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5. V mesiaci

v trvalý príkaz v peňažnom ústave

v internetbanking – prosím uvádzať meno dieťaťa

 

Jedálne lístky:

Môžete si ich pozrieť na : www.eskoly.sk/clementisovesady